Commercial PHP Editors

Zend Studio

Một trong những IDE hàng đầu và mạnh nhất của PHP từ các nhà phát triển PHP.

PHPEdit

Dễ dàng sử dụng PHP IDE với các tính năng bao gồm làm nổi bật mã, viết mã nhanh hơn và chất lượng phát triển phần mềm PHP.

phpDesigner 2008

Trình biên tập PHP và PHP đầy đủ tính năng cho mã PHP, HTML bao gồm Javascript và CSS. Đó là thương mại.

NuSphere PhpED

PHPEd là một trình soạn thảo PHP-đa chức năng cho sự phát triển của Css, XML và PHP bao gồm công cụ mẫu Smarty. Nó có trình biên tập mã và trình sửa lỗi mã tiên tiến.

EngInSite Trình soạn thảo PHP

Engsite là một trình soạn thảo hoàn chỉnh và các gói công cụ để phát triển PHP, CSS bao gồm Perl và MySQL. Đó là thương mại.

Rapid PHP 2008

Rapid PHP Editor là một trình biên tập PHP mạnh mẽ với trình biên tập CSS, Javascript và PHP editor trong một gói. Đó là thương mại.

Codelobster PHP Edition

IDE miễn phí cho PHP phát triển. Nó đi kèm với plugin drupal và nổi bật cho CSS, Javascript, Html và PHP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *